Analisi
Grammaticale


VERBITROVA i Verbi
TROVA i Verbi
distinzione tra le voci verbali di avere e relative voci omofone
voci verbali-voci omofone